Horgászvizsga

Horgászvizsgára való felkészülést segítő tankönyv NÉBIH

A horgászvizsga kérdései a NÉBIH által összeállított „Horgászvizsgára való felkészülést segítő tankönyvben” szereplő ismeretanyagból kerültek összeállításra. A kérdések elsősorban a horgászra vonatkozó törvényi előírásokra, horgászati szabályokra, fajlagos tilalmakra, méret korlátozásokra, halfajok ismeretére, természet védelemre vonatkoznak. Fontos része a vizsgának a halfajok ismerete, azok képről történő felismerése. A halfajokról központi tájékoztató, bemutató nem készült, de szövetségünk összeállította a vizsgán is felismerésre kerülő őshonos, idegenhonos és védett halaink képes bemutatóját. A vizsgára az előbbiekben említett forrásokból lehet felkészülni.

A horgászvizsga helyszínei:
Akasztó
Baja
Kecskemét
Tass

A vizsga lefolyása

Az írásbeli horgászvizsga része 32 db feleletválasztó vagy egyszerű kifejtő kérdésből áll. A feleletválasztós kérdésekre 4 lehetséges válasz található a tesztlapon. A vizsgázónak ezek közül kell egy lehetséges választ megjelölnie, a megfelelő válasz előtt álló sorszám bekarikázásával. Az írásbeli vizsgán maximum 32 pont érhető el.

Amennyiben a vizsgázó az írásbeli vizsgarészen szerezhető 32 pontból minimálisan 26 pontot elért, akkor az írásbeli vizsgája „Megfelelt”. Ebben az estben a vizsgázó szóbeli vizsgát tehet. Amennyiben a vizsgázó nem éri el a minimum pontszámot, szóbeli vizsgára nem bocsájtható. Ismételt írásbeli vizsgát, másik vizsganapon a (3500 forintos ) vizsgadíj újbóli megfizetését követően tehet csak.

szóbeli vizsga a Magyarország vizeiben előforduló halfajaink képről történő felismeréséből, illetve azok legfontosabb biológiai jellemzőinek és esetenkénti méretkorlátozásuknak, tilalmi idejüknek ismertetéséből áll.

A horgászvizsga szóbeli vizsgarészén 6 db képet húz a vizsgázó. A képen ábrázolt halfajok közül 3 db halfaj a fogható, míg 3 db halfajnak a nem fogható kategóriából (beleértve ebbe a természetvédelmi oltalom alatt állókat) kerül ki.

Az adott halfaj képről történő megfelelő felismerése után – ha van – ismertetni kell annak tilalmi idejét és méretkorlátozását, valamint a legfontosabb biológiai jellemzőit (ismertetőjegyek, táplálkozása, elterjedése, élőhely típusa stb.)

A vizsgázónak minimálisan 4 fajt kell felismerni az általa húzott 6 képről, azonban az azok között szereplő nem fogható, valamint inváziós halfajok mindegyikét fel kell ismerni ahhoz, hogy a szóbeli vizsgarész eredményes lehessen. A képről történő felismerésre és a válaszra képenként 20 másodperc áll rendelkezésre.

Amennyiben a szóbeli vizsgán a vizsgázó az adott halfajt felismerte 1 pontot, és ha az adott halfajra vonatkozó legfontosabb biológiai jellemzőit (ismertetőjegyek, táplálkozása, elterjedése, élőhely típusa stb.) is ismerteti, újabb 1 pontot tud szerezni.

Amennyiben a vizsgázó a szóbeli vizsgarészen szerezhető 12 pontból minimálisan 10 pontot elért, annak a vizsgabizottság tagja a „Megfelelt” szót írja a tesztlap aljára. Amennyiben a vizsgázó nem ért el 10 pontot az írásbeli vizsgarészen, úgy a javítást végző vizsgabizottsági tag a „Nem felelt meg” szöveget írja a tesztlap aljára.

A vizsgát követő lehetőségek

A szóbeli vizsgát is tett vizsgázók esetében a két vizsgarész eredménye alapján a vizsgabizottság elnöke eldönti, hogy a vizsgázó részére a sikeres vizsga letételét igazoló vizsgabizonyítvány kiadható-e.

A vizsgabizottság elnöke a vizsgázókkal egyenként, közvetlenül a szóbeli vizsgarész lezárását követően közli az írásbeli és a szóbeli vizsgán elért eredményt, és azt, hogy a vizsgázó megfelelt-e a vizsgán vagy sem. Ekkor a vizsgázónak külön kérésére lehetősége van megtekinteni a vizsgalapot és tájékoztatást kérnie a pontozási szempontokról.

Az eredményes írásbeli és szóbeli vizsgarész letételét követően a vizsgabizottság igazolást állít ki a sikeres vizsgáról annak a vizsgázónak a részére, aki a jelentkezési lapján annak benyújtásakor jelezte, hogy a halgazdálkodási hatóságnál személyesen szeretné átvenni a vizsgabizonyítványát.

Azoknak a sikeres vizsgát tett személyeknek, akik nem kívántak élni a fent jelzett lehetőséggel, a vizsgabizottság elnöke tájékoztatást nyújt, hogy a vizsgabizonyítványukat hol és mikor, illetve, hogy milyen dokumentumok birtokában vehetik majd át.

A vizsgalap tartalmát az írásbeli és szóbeli vizsgarészek lezárását követően bármely vizsgázó a saját vizsgaeredményének vonatkozásában megismerheti. A betekintés során a vizsgalapon változtatást nem lehet eszközölni, azon semmilyen módosítás nem hajtható végre. Minden egyes megjegyzést, nyilatkozat vagy adat a vizsgajegyzőkönyvben rögzítésre kerül.

Amennyiben a vizsgalapján szereplő adatokkal kapcsolatban kifogást, vagy észrevételt kíván tenni a vizsgázó, azt a vizsgabizottság elnökénél teheti meg. A vizsgabizottság elnökének a kötelessége megvizsgálni a vizsgázó által tett kifogást vagy észrevételt, dönteni annak jogosságáról és mindezt jegyzőkönyvbe foglalni.

Amennyiben a vizsgázó a vizsgalapját a szóbeli vizsgarész lezárását követően, az eredményhirdetéskor nem kívánta megtekinteni, úgy azt már csak a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint teheti meg.

Vizsgázni a Szövetségünk irodájában lehet, a jelentkezési lap pontos kitöltését és megküldését követően.